"Lütfen aşağıdaki
hizmet sözleşmesini okuyun."

1- Sözleşmenin tarafları
Bu sözleşme Aile Danışmanı Ahsen Kervan (bundan böyle danışman olarak anılacaktır) ile danışmanlık hizmetleri almak isteyen gerçek kişi (bundan böyle Danışan olarak anılacaktır) arasındadır. Taraflar iş bu sözleşmede yazılı bilgilerin doğruluğunu beyan, kabul ve taahhüt ederler.
2- Sözleşmenin konusu
İş bu sözleşme Danışan'ın aile danışmanlığı hizmetleri Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından aşağıda belirtildiği şekilde:
MADDE 16 : (1) Aile danışmanının görev ve yetkileri şunlardır:
a) Aile sistemi içerisinde işlev bozulmalarına neden olan, aile ve bireylerin, bireysel gelişimlerini ve yetiştirilmelerini olumsuz yönde etkileyen, aile yaşam döngüsü ve gelişimsel farklılıklar ile eşler arasında ilişki ve iletişim sorunlarına yol açan, anne baba olarak rol ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmelerini güçleştiren ve aile üyelerinin psiko-sosyal ve ekonomik yapılarını tehdit eden sorunların oluşmadan önce engellenmesi ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesinde birey ve aile ile çalışmak,
b) Kişilerin içinde geliştikleri veya işlevlerini yerine getirdikleri aile sistemini veya ilişkide bulundukları diğer sosyal çevreyi değerlendirmeye dayanan ve bu anlayıştan yola çıkarak bireylere, çiftlere veya ailelere sorunlarının çözümüne dönük değişim ve gelişime yönelik hizmetler sunmak,
c) Aile üyelerinin oturumlardaki etkileşim sürecinin içeriğini raporlaştırmak,
ç) Aile kurma niyetinde olan bireylere rehberlik ve danışma hizmetleri vermek,
d) Anne ve babaların çocuk eğitiminde daha bilgili olması, bu bilgilerini hayata geçirmesi, çocuğuyla ve eşiyle ilişkisini geliştirmesi için anne ve babalara yönelik çalışmalar gerçekleştirmek,
e) Boşanma öncesinde ailelere psiko-sosyal süreç ve dinamikleri de dahil ederek arabuluculuk hizmetleri planlamak ve uygulamak,
f) Boşanmış bireylere ve çocuklarına bu durumdan olumsuz etkilenmemeleri için boşanma sonrası uyum programları planlamak ve uygulamak,
g) Tek ebeveynli ailelere danışmanlık ve destek hizmeti vermek,
ğ) Aile içi şiddetin önlenmesine yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini vermek,
h) Gerektiğinde aile üyelerini ihtiyaçlarına yönelik olarak ruh sağlığı ve hastalıkları hizmeti veren kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.
ve Danışman'ın sağlayacağı olanaklar ve karşılığında ödenecek ücreti ve tarafların yükümlülüklerini düzenler.
3- Sözleşmenin süresi
İş bu sözleşme konusunu teşkil eden hizmetlerin sağlanması için iletişim kurulması anından itibaren başlar ve Danışman tarafından sınırlandırılmadığı takdirde süresiz devam eder.
4- Sözleşmenin bedeli
İş bu sözleşmede belirtilen hizmetler karşılığı ödenecek olan ücret Danışman tarafından belirlenen banka hesap bilgileri doğrultusunda havale /EFT veya bankanın ortak ödeme sayfasına yönlendirilerek yapacaktır. Ödeme esnasında ortaya çıkabilecek her türlü sorun Danışan ve ödemeyi gerçekleştirdiği banka üzerinden çözülecektir. Bu noktada Danışman’ın hiçbir sorumluluğu yoktur.
5- Tarafların hak ve sorumlulukları:
5.1- Danışmanın hak ve sorumlulukları
Danışman, Danışan ile yapacağı oturum sürecinde görüşmenin yaşanılan duruma uygun olmadığı ve/veya yarar sağlamadığını tespit etmesi halinde hizmeti sonlandırma, sözel ve/veya cinsel tacize maruz kaldığı anda ise görüşmeyi o anda sonlandırma hakkına sahiptir. Danışman, vereceği hizmet için oturum bedelinin ödenmesi yapılmadan herhangi bir hizmet vermek durumunda değildir. 
Danışman, Danışan'a her seans için 35 dakika zaman ayıracaktır. 
Danışman, Danışan'ın randevu talebine en geç 24 saat içinde geri dönüş yapacaktır. Danışman’ın, Danışan ile kararlaştırılan seans saatinde belirlenen yerde olması gerekmektedir. Danışman, Danışan tarafından gecikilmesi durumunda seans süresini uzatmama hakkına sahiptir. 
Danışman, Danışan hakkındaki her türlü bilgiyi mutlak bir gizlilik ile saklamak, hiç kimseyle paylaşmamak zorundadır. Ancak Danışman, Danışan'ın izni/onayı olmadan, Danışan'ın kendisinin ya da başka birisinin hayati tehlikesi söz konusu olduğunda veya mahkeme kararı gibi hukuksal zorunluluk gerektiren durumlarda bu bilgileri paylaşabilir. 
Danışman, hiçbir şekilde psikiyatrik ilaç tedavisi veya tıbbi bir uygulama sunmayacak ve psikiyatrik atak ya da krize müdahale hizmeti vermeyecektir. Danışman, oturum esnasında danışmanlığın imkansız olduğu, ya da danışmanlıkla ile beraber terapinin ya da tedavinin gerekli olduğunu tespit etmesi halinde Danışan'ı bir psikoloğa ya da psikiyatriste yönlendirecektir zira bu tarz bir danışmanık bir ruh sağlığı hizmeti değildir.
Danışman, Danışan'ın ya da başkasının hayatı tehlike altında olması durumunda ya da mevcut bir çocuk tacizi söz konusu olması halinde bu durumu gerekli mercilere iletir. 
Danışman'ın, Danışan'ın seans esnasındaki ortamı seansın verimli geçmesini engelleyecek şekilde gürültü, dikkat dağıtıcı, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmasına sebebiyet verecek tutum ve davranışları sebebiyle oturumu sonlandırma ve devam etmeme hak ve yetkisi vardır.  
Danışman, görüşmelerini Danışan'ın yazılı beyanı ve imzalı izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz. Böyle bir durumda ivedilikle hukuki işlem başlatılır.
Danışman, "Hizmet Sözleşmesi" listesinde yer alan maddeleri önceden bildirmeksizin ekleme, kaldırma, değiştirme ya da yenileme hakkına sahiptir. 
5.2- Danışan'ın hak ve sorumlulukları
Danışan, Danışman'in sağladığı danışmanlık hizmetini uygulama ya da uygulamama sonucu oluşacak riskleri kendi üzerinde taşır ve bu sebeple Danışman'ı hiçbir şekilde sorumlu tutamaz.

Danışan, Danışman'dan aile danışmanlığı hizmeti almak için Danışman'dan randevu talep etmesi gerekmektedir. Danışan, Danışman'a 24 saat öncesinden seansı iptal ettiğini bildirmediği sürece yapılmayan seansın parasının iadesini talep edemez. (ön ödeme gerçekleştirdiyse) Danışan'ın, Danışman ile kararlaştırılan seans saatinde oturumun yapılacağı yerde olması gerekmektedir. Danışan, Danışman ile yapacağı seanslarda yalnız olma ve görüşme esnasında sessizlik ve mahremiyeti sağlamak, seansı engelleyecek tarzda gürültü, dikkat dağıtıcı unsurların varlığının bulunmamasını, cep telefonu kullanımı, bölünme ve kesintiler olmamasını temin etmek durumundadır. 
Danışan, Danışman ile yaptığı görüşmelerin memnun kalmasa dahi para iadesini talep edemez. 
Danışan, ödemeyi gerçekleştirdiği andan itibaren tüm kullanım koşullarını kabul etmiş sayılır. 
Danışan, seans görüşmelerinin Danışman'ın izni olmadan sesli ya da görüntülü kayıtlarını alamaz ve kullanamaz.

Danışan, Danışman ile gerçekleştireceği her türlü iletişimi kendisine ait bir bilgisayar, tablet ya da cep telefonu ile yapamaması halinde, başka bir kullanıcı ile ortak bilgisayar kullanılması halinde, tarayıcının tarihçe özelliğinin kapalı tutması, kullanımı takiben tarihçeden kendi ziyaret ettiği siteyi silmesi gerektiğini, çalıştığı iş yerine ait bilgisayardan yapılacak görüşmelerde güvenliği açısından sakınca bulunduğunu, istenmeyen kayıtlar oluşabileceğini kabul eder. Danışan, kullanıcı adı ve erişim şifreleri, e-posta kullanıcı adı ve erişim şifrelerinin güvenliğinden tamamen sorumludur. Söz konusu bilgilerin üçüncü kişilerin eline geçmesinden dolayı doğacak zararlardan Danışman sorumlu değildir. 
Danışan, Danışman tarafından burada yayınlanan her türlü ihtar ya da bildirime uymayı beyan, kabul ve taahhüt eder. 
Danışan, almış olduğu hizmetleri Danışman'dan yazılı izin ve imza almadan üçüncü kişilere dağıtamaz, sosyal medyada paylaşamaz, kullanamaz. Aksi durumda hakkında ivedilikle hukuki işlem uygulanır. 
6- Fesih ve tazminat hakları
Danışan iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da iş bu sözleşmede beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde, Danışman hiçbir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu şekilde gerçekleşecek fesih sonrasında Danışan, kalan süreye bakılmaksızın ödemiş olduğu hizmet bedelini geri isteyemeyeceğini, fesih tarihinde yürürlükte olan sözleşme bedelinin 50 (elli)  katı ticari cezai tazminat ödemeyi beyan, kabul ve taahhüt eder. 
Danışan ödenmiş olan bedelleri hiçbir koşul altında geri isteyemez. 
7- Tebligata esas, posta ve elektronik posta adresi
Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için kendilerinin vereceği adresi ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 
Danışman, sözleşme süresi içinde Danışan'ın bildirdiği elektronik posta adresine mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. Danışan söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı ya da kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 7 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder.
8- İş bu sözleşmeden doğacak ihtilaflarda
Taraf defter kayıtlarının ve bilgisayar kayıtlarının, gönderilmiş olan elektronik posta, yapılan telefon aramaları,  mesajlar ve benzeri iletilerin, Danışman'in defterleri ve sunucularında depolanmış kayıtlarının geçerli, bağlayıcı, kesin ve öncelikli delil teşkil edeceğini ve bu maddenin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu, Danışman'in kayıtlarına karşı her türlü itiraz ve bunların usule uygun tutulduğu hususunda yemin teklif hakkından feragat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
9- İmza ve geçerlilik
İş bu sözleşme taraflarca okunup anlaşılarak imza altına alınmıştır. (İmza altına alınma başvurunun internet ortamında Danışan'a elektronik posta yolu ile gönderilmesi ile ya da bizzat imzası ile gerçekleşmiş kabul edilir). Danışman gerek gördüğü takdirde herhangi bir zamanda herhangi birhaber vermeden yeni maddeler ve/veya alt başlıklar ekleyebilir, çıkartabilir ya da maddeler üzerinde değişiklik yapabilir. Danışan bu değişiklikleri önceden kabul ettiğini beyan ve taahhüt eder.

Bu blogda size aktarılan bilgilerin ya da yorumların sadece birer öneri niteliğinde olduğunu ve bunların terapi ya da tıbbi tedavi niteliği taşımadığını, Ailedem'de bir ruh sağlığı hizmeti verilmediğini, yer alan önerilerin uygulanmasının ya da uygulanmamasının getirebileceği olumsuzluklardan dolayı sorumluluk almadığımızı ve bu hususta hiçbir yasal hakkınızın bulunmadığını bildiririz. Blogda yayınlanan testlerse tamamen farkındalık yaratmak amaçlıdır, hiçbir şekilde tanı koymak için kullanılamaz. Lütfen hizmet sözleşmesini okuyunuz. Lütfen blog ve sosyal medya hesaplarımızdaki etik değerlere vurgu yapan davranış kurallarını okuyunuz.